tramanh3004123

tramanh3004123

ผู้เยี่ยมชม

tramanh3004123@gmail.com

  Đường Hoa Mai Lung Linh: Điểm Đặc Biệt của Huyện Châu Đức (17 อ่าน)

22 พ.ค. 2567 11:29

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Đường Hoa Mai Lung Linh: Điểm Đặc Biệt của Huyện Ch&acirc;u Đức

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Con đường hoa mai với hơn 1.000 c&acirc;y, d&agrave;i khoảng 5 km, trở th&agrave;nh điểm đặc biệt kh&ocirc;ng thể t&igrave;m thấy ở bất kỳ nơi n&agrave;o kh&aacute;c tại Việt Nam. Sau gần 7 năm, đường hoa mai của huyện Ch&acirc;u Đức đ&atilde; trở n&ecirc;n lung linh với gần 1.000 c&acirc;y, độ tuổi từ 12-15 năm v&agrave; chiều cao từ 1,5m- 2m, tạo th&agrave;nh một dải hoa mai rực rỡ k&eacute;o d&agrave;i hơn 5km.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Trong những ng&agrave;y gần đến Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Gi&aacute;p Th&igrave;n 2024, khi đi qua trung t&acirc;m huyện Ch&acirc;u Đức (tỉnh B&agrave; Rịa- Vũng T&agrave;u), người d&acirc;n địa phương cũng như du kh&aacute;ch kh&ocirc;ng khỏi kinh ngạc khi bắt gặp cảnh tượng ấn tượng của đường hoa mai trải d&agrave;i ở nhiều tuyến đường.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Cung đường hoa mai n&agrave;y mang đậm n&eacute;t độc đ&aacute;o. Trong những ng&agrave;y gần Tết, c&aacute;c con phố ở huyện trở n&ecirc;n sặc sỡ, lộng lẫy với tấm &aacute;o v&agrave;ng của những c&acirc;y mai nở rộ.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">&Yacute; tưởng trồng c&acirc;y mai tr&ecirc;n dải ph&acirc;n c&aacute;ch của huyện Ch&acirc;u Đức đ&atilde; được bắt đầu hơn 7 năm trước, với hy vọng tạo ra một đặc điểm ri&ecirc;ng v&agrave; điểm nhấn cho địa phương trong việc trang tr&iacute; c&acirc;y xanh đ&ocirc; thị. Đến nay, huyện đ&atilde; trồng th&ecirc;m mai v&agrave;ng tr&ecirc;n nhiều tuyến đường, bao gồm đường Trần Hưng Đạo v&agrave; c&aacute;c tuyến đường chạy qua trung t&acirc;m x&atilde; Kim Long.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">C&aacute;c c&acirc;y mai tr&ecirc;n đường phố n&agrave;y được mua từ vườn rẫy của người d&acirc;n địa phương, với gi&aacute; dao động từ 1 - 2 triệu đồng/c&acirc;y. Chi ph&iacute; chăm s&oacute;c v&agrave; cắt tỉa mỗi c&acirc;y mai khoảng 200.000 đồng/năm, tuy nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; l&agrave; một vấn đề với huyện Ch&acirc;u Đức, bởi như một nh&oacute;m người có hi&ecirc;̉u bi&ecirc;́t v&ecirc;̀ các loại mai như bi&ecirc;́t mai vu nu chan dai la gi và những loài hoa mai vàng khác, họ đều đ&atilde; thể hiện sự năng động v&agrave; sự chăm s&oacute;c đặc biệt cho c&acirc;y xanh đ&ocirc; thị của m&igrave;nh.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Hiện nay, tr&ecirc;n đường phố đ&atilde; c&oacute; gần 1.000 c&acirc;y mai, với độ tuổi từ 12 - 15 năm v&agrave; chiều cao từ 1,5m - 2m. C&aacute;c c&acirc;y mai được trồng c&aacute;ch nhau từ 4 &ndash; 6m tr&ecirc;n nhiều tuyến đường k&eacute;o d&agrave;i hơn 5 km, tạo n&ecirc;n một cung đường hoa mai v&ocirc; c&ugrave;ng ấn tượng v&agrave; thu h&uacute;t.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Chị Phạm Thị Hoa, một cư d&acirc;n của thị trấn Ng&atilde;i Giao, kh&ocirc;ng ngớt khen ngợi về độ đẹp v&agrave; sự độc đ&aacute;o của đường hoa mai chỉ c&oacute; ở huyện Ch&acirc;u Đức. Mỗi khi Tết đến, h&agrave;ng loạt c&acirc;y mai nở rộ tr&ecirc;n khắp c&aacute;c con đường, mang lại niềm vui cho người d&acirc;n v&agrave; thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của du kh&aacute;ch, ai nấy đều kh&ocirc;ng khỏi th&iacute;ch th&uacute; v&agrave; tranh thủ chụp ảnh.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Chị Hoa chia sẻ: "Mỗi dịp Tết đến, đường hoa mai ở Ch&acirc;u Đức lại rực rỡ với sắc v&agrave;ng tuyệt đẹp. T&ocirc;i hy vọng rằng trong tương lai, đường hoa mai n&agrave;y sẽ được mở rộng, trở th&agrave;nh điểm đến thu h&uacute;t kh&aacute;ch du lịch, gi&uacute;p họ cảm nhận được kh&ocirc;ng kh&iacute; m&ugrave;a xu&acirc;n tại địa phương n&agrave;y".

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Cả cư d&acirc;n v&agrave; du kh&aacute;ch đều ấn tượng với vẻ đẹp độc đ&aacute;o của đường hoa mai ở Ch&acirc;u Đức. Anh Trần Kim Ngọc, một cư d&acirc;n của huyện n&agrave;y nhưng l&agrave;m việc tại TP. HCM, chia sẻ: "Nhiều người đi qua đ&acirc;y đều dừng lại để chụp h&igrave;nh, để lưu lại hương sắc của m&ugrave;a Xu&acirc;n. T&ocirc;i đ&atilde; đi nhiều nơi, nhưng thấy rằng Ch&acirc;u Đức l&agrave; địa phương c&oacute; đường hoa mai đẹp nhất".

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">C&acirc;y mai giao ca mau được lựa chọn ph&ugrave; hợp với kh&iacute; hậu v&agrave; đất địa phương, n&ecirc;n khi trồng tr&ecirc;n dải ph&acirc;n c&aacute;ch, ch&uacute;ng ph&aacute;t triển mạnh mẽ v&agrave; t&aacute;n l&aacute; sum xu&ecirc;. Người d&acirc;n sinh sống dọc theo con đường n&agrave;y nhận thấy rằng c&acirc;y mai ph&aacute;t triển tốt, &iacute;t bị s&acirc;u bệnh v&agrave; nở hoa đ&uacute;ng dịp Tết. Do đ&oacute;, họ coi đ&acirc;y như l&agrave; t&agrave;i sản chung v&agrave; c&ugrave;ng nhau bảo vệ. Hơn nữa, hệ thống camera an ninh được lắp đặt li&ecirc;n tục gi&aacute;m s&aacute;t, từ đ&oacute; giảm thiểu t&igrave;nh trạng trộm cắp mai.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">B&agrave; L&ecirc; Thị Ho&agrave;ng Vũ, Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Cổ phần X&acirc;y dựng v&agrave; Ph&aacute;t triển Đ&ocirc; thị huyện Ch&acirc;u Đức, cho biết c&ocirc;ng ty lu&ocirc;n quan t&acirc;m v&agrave; chăm s&oacute;c c&acirc;y mai. H&agrave;ng năm, từ ng&agrave;y 15 &ndash; 20/12 &acirc;m lịch, huyện thu&ecirc; người d&acirc;n đi h&aacute;i l&aacute; mai. C&ocirc;ng nh&acirc;n được trả c&ocirc;ng theo giờ, với mức lương trung b&igrave;nh hơn 350.000 đồng/ng&agrave;y. Người h&aacute;i được cung cấp nước uống, vật dụng v&agrave; được y&ecirc;u cầu kh&ocirc;ng đứng dưới l&ograve;ng đường để đảm bảo an to&agrave;n. L&aacute; mai sau khi h&aacute;i được thu gom v&agrave; xử l&yacute;.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">C&ocirc;ng ty cũng đ&atilde; thu&ecirc; kỹ thuật vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp để chăm s&oacute;c c&acirc;y mai. H&agrave;ng ng&agrave;y, họ phải theo d&otilde;i cẩn thận v&agrave; tưới nước đều đặn. Qu&aacute; tr&igrave;nh lặt l&aacute; cũng được điều chỉnh chặt chẽ để đảm bảo c&acirc;y ra l&aacute; v&agrave; hoa đ&uacute;ng v&agrave;o thời điểm cần thiết. Kết quả l&agrave;, c&acirc;y mai đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ v&agrave; nở hoa rất đẹp.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Huyện Ch&acirc;u Đức lu&ocirc;n quan t&acirc;m v&agrave; chăm s&oacute;c chau mai vang để lu&ocirc;n giữ được vẻ đẹp mỗi khi tết đến v&agrave; xu&acirc;n về. &Ocirc;ng Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Ch&acirc;u Đức, cho biết rằng huyện c&oacute; nhiều hộ d&acirc;n trồng mai trong vườn rẫy. Do đ&oacute;, huyện đ&atilde; quyết định chọn loại c&acirc;y mai v&agrave;ng để trồng tr&ecirc;n dải ph&acirc;n c&aacute;ch của c&aacute;c tuyến đường lớn v&agrave; trung t&acirc;m của huyện.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Việc trồng c&acirc;y mai v&agrave;ng tr&ecirc;n dải ph&acirc;n c&aacute;ch kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; t&aacute;c dụng che chắn v&agrave; đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng m&agrave; c&ograve;n khiến cho dịp tết, c&acirc;y mai nở hoa rực rỡ, t&ocirc; điểm cho con đường v&agrave; tạo n&ecirc;n điểm nhấn đặc biệt của qu&ecirc; hương.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">"Đường hoa mai đ&atilde; bắt đầu khoe sắc, đ&acirc;y l&agrave; điểm nhấn của huyện Ch&acirc;u Đức để ch&agrave;o đ&oacute;n một năm mới đầy niềm vui v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng. C&aacute;n bộ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n huyện Ch&acirc;u Đức sẽ nỗ lực ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ ch&iacute;nh trị trong năm 2024 v&agrave; những năm tiếp theo", &ocirc;ng Bản nhấn mạnh.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Từ việc trồng h&agrave;ng loạt c&acirc;y mai tr&ecirc;n dải ph&acirc;n c&aacute;ch ở huyện Ch&acirc;u Đức thể hiện sự tận t&acirc;m v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n địa phương. Điều n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ mang lại kh&ocirc;ng kh&iacute; xu&acirc;n tươi mới mỗi dịp tết m&agrave; c&ograve;n đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o việc x&acirc;y dựng một n&ocirc;ng th&ocirc;n mới với m&ocirc;i trường xanh sạch đẹp.

42.117.149.71

tramanh3004123

tramanh3004123

ผู้เยี่ยมชม

tramanh3004123@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้