phocohanoi7

phocohanoi7

ผู้เยี่ยมชม

phocohanoi2@gmail.com

  Cây Mai Cổ Thụ 100 Tuổi Độc Đáo Chờ Người Chơi Sành (28 อ่าน)

25 ม.ค. 2567 14:36

<h3 style="font-weight: normal; line-height: 1.2; color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS';"> C&acirc;y Mai Cổ Thụ 100 Tuổi Độc Đ&aacute;o Chờ Người Chơi S&agrave;nh</h3>
<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Trong bức tranh nghệ thuật cay mai vang một t&aacute;c phẩm v&ocirc; c&ugrave;ng hiếm hoi, c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; Ti&ecirc;n L&atilde;o Gi&aacute;ng Trần, vừa được nghệ nh&acirc;n Đặng Quang Dũng mang từ huyện Đức Linh (B&igrave;nh Thuận) ra trưng b&agrave;y tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n Tao Đ&agrave;n (TP.HCM). Đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một c&acirc;y mai, m&agrave; l&agrave; một biểu tượng của sự ki&ecirc;n tr&igrave; v&agrave; đẹp đẽ.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">C&acirc;y cổ thụ hơn 100 năm, gốc rễ hiện đ&atilde; x&ugrave; l&ecirc;n, quấn quanh bầu khoảng 1m, v&agrave; rễ ăn s&acirc;u đến 3m tại vườn. Th&acirc;n c&acirc;y c&oacute; đường k&iacute;nh 1,13m, cao 4,5m, v&agrave; t&aacute;n l&aacute; rộng lớn với đường k&iacute;nh 5,5m. N&oacute; được chăm s&oacute;c v&agrave; tr&acirc;n trọng từ tay nghệ nh&acirc;n Đặng Quang Dũng, người đ&atilde; mua lại c&acirc;y từ một cụ &ocirc;ng ở Đức Linh.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Người chơi c&acirc;y hứa hẹn một trải nghiệm đặc biệt khi c&oacute; cơ hội sở hữu Ti&ecirc;n L&atilde;o Gi&aacute;ng Trần. Tuy nhi&ecirc;n, gi&aacute; trị của n&oacute; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; về số tiền 6,1 tỷ đồng m&agrave; nghệ nh&acirc;n Đặng Quang Dũng kh&ocirc;ng chỉ b&aacute;n cho những người kh&ocirc;ng hiểu biết về nghệ thuật mai cổ. Anh ta mong muốn gặp gỡ v&agrave; chia sẻ niềm đam m&ecirc; với những người y&ecirc;u thực sự nghệ thuật của c&acirc;y mai.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Qu&aacute; tr&igrave;nh vận chuyển c&acirc;y từ Đức Linh đến TP.HCM mất đến 6 tiếng v&agrave; sử dụng xe cẩu 15 tấn. Mặc d&ugrave; đ&atilde; c&oacute; những cuộc điện thoại hỏi gi&aacute;, nghệ nh&acirc;n vẫn giữ b&iacute; mật để giữ cho gi&aacute; trị của Ti&ecirc;n L&atilde;o Gi&aacute;ng Trần kh&ocirc;ng bị lạc quẻ.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Ngo&agrave;i vẻ đẹp của c&acirc;y, Ti&ecirc;n L&atilde;o Gi&aacute;ng Trần c&ograve;n đặc biệt ở chỗ hoa mọc rất thơm, từ rễ, trong th&acirc;n v&agrave; nh&aacute;nh. Với giống mai hiếm x&ugrave; to&agrave;n th&acirc;n từ rễ l&ecirc;n tr&ecirc;n gốc, c&acirc;y trở th&agrave;nh một hiện th&acirc;n của sự kỳ diệu v&agrave; duy&ecirc;n d&aacute;ng, g&oacute;p phần l&agrave;m phong ph&uacute; th&ecirc;m thế giới nghệ thuật c&acirc;y mai cổ thụ.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Cũng c&oacute; một giống mai đẹp kh&ocirc;ng k&eacute;m đ&oacute; l&agrave; giống mai nhị ngọc to&agrave;n vậy mai nhi ngoc toan la gi ?

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Giống mai nhị ngọc to&agrave;n, với sự tinh tế v&agrave; qu&yacute; ph&aacute;i của m&igrave;nh, l&agrave; biểu tượng của nghệ thuật c&acirc;y cảnh tại Việt Nam. Được biết đến với vẻ đẹp thanh tho&aacute;t v&agrave; sự qu&yacute; ph&aacute;i, giống mai n&agrave;y đ&atilde; trở th&agrave;nh điểm nhấn tuyệt vời trong thế giới c&acirc;y kiểng, g&oacute;p phần l&agrave;m phong ph&uacute; v&agrave; trang tr&iacute; cho kh&ocirc;ng gian sống.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">1. H&igrave;nh D&aacute;ng Độc Đ&aacute;o:

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Mai nhị ngọc to&agrave;n thu h&uacute;t mọi &aacute;nh nh&igrave;n với h&igrave;nh d&aacute;ng cổ thụ uy nghi v&agrave; th&acirc;n c&acirc;y mạnh mẽ.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">D&aacute;ng c&acirc;y được tạo h&igrave;nh tinh tế, đem lại cảm gi&aacute;c thanh lịch v&agrave; tao nh&atilde; cho kh&ocirc;ng gian xung quanh.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">2. L&aacute; C&acirc;y Tinh Tế:

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">L&aacute; nhỏ v&agrave; gọn, tạo n&ecirc;n một bức tranh xanh m&aacute;t, l&agrave;m nổi bật vẻ qu&yacute; ph&aacute;i của c&acirc;y.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">M&agrave;u xanh đậm v&agrave; c&aacute;c đường n&eacute;t mảng tr&ecirc;n l&aacute; l&agrave; điểm đặc trưng, tạo n&ecirc;n sự độc đ&aacute;o v&agrave; ấn tượng.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">3. Hoa V&agrave; Quả:

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Hoa to v&agrave; rực rỡ, l&agrave;m tăng th&ecirc;m vẻ quyến rũ cho c&acirc;y, thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; từ mọi g&oacute;c nh&igrave;n.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Quả nhỏ v&agrave; đẹp mắt, thường xuất hiện gần l&aacute;, tạo ra một h&igrave;nh ảnh c&acirc;n đối v&agrave; h&agrave;i h&ograve;a.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">4. Gi&aacute; Trị T&acirc;m Linh v&agrave; Văn H&oacute;a:

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Mang đến &yacute; nghĩa may mắn, t&agrave;i lộc v&agrave; hạnh ph&uacute;c theo quan điểm t&acirc;m linh v&agrave; văn h&oacute;a Việt Nam.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Được tr&acirc;n trọng l&agrave;m qu&agrave; biếu trong c&aacute;c dịp lễ v&agrave; tết, thể hiện l&ograve;ng trung th&agrave;nh v&agrave; sự tri &acirc;n.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">5. T&iacute;nh Cổ Truyền v&agrave; Độ Tuổi:

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Được xem l&agrave; giống mai cổ truyền, nh&igrave;n nhận giống mai nhị ngọc to&agrave;n l&agrave; nh&igrave;n v&agrave;o một phần quan trọng của di sản c&acirc;y cảnh Việt Nam.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Nếu l&agrave; c&acirc;y cổ thụ, tuổi đời lớn th&ecirc;m v&agrave;o gi&aacute; trị v&agrave; t&iacute;nh độc đ&aacute;o của c&acirc;y.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">6. Sự Chăm S&oacute;c:

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">D&ugrave; c&oacute; thể đ&ograve;i hỏi sự chăm s&oacute;c kỹ lưỡng, nhưng giống mai nhị ngọc to&agrave;n khiến mọi nỗ lực trở n&ecirc;n đ&aacute;ng gi&aacute; với vẻ đẹp v&agrave; gi&aacute; trị m&agrave; n&oacute; mang lại.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Với giống mai nhị ngọc to&agrave;n, bạn kh&ocirc;ng chỉ sở hữu một c&acirc;y cảnh đẹp mắt m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một phần của di sản văn h&oacute;a v&agrave; nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Đến với vườn mai Ho&agrave;ng Long l&agrave; nguon ban mai vang tet gia si bạn c&oacute; thể thỏa th&iacute;ch mua nhiều giống mai đẹp tết n&agrave;y c&oacute; mai v&agrave;ng tết th&ecirc;m vui

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Đ&oacute;n nhận vẻ đẹp của giống mai n&agrave;y l&agrave; mở cửa sổ cho một h&agrave;nh tr&igrave;nh trải nghiệm tinh hoa v&agrave; sự tinh tế trong nghệ thuật trang tr&iacute; c&acirc;y kiểng.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i qua c&aacute;c th&ocirc;ng tin sau:
Điện thoại/Zalo: 0905 888 999 &ndash; 0799 888 999 &ndash; 0888777777
Email:Vuonmaihoanglong@gmail.com Facebook:
Vườn mai Ho&agrave;ng Long Địa chỉ: T&acirc;n Thiềng, Chợ L&aacute;ch, Bến Tre.

171.225.184.224

phocohanoi7

phocohanoi7

ผู้เยี่ยมชม

phocohanoi2@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้